(0541) 724 724 4

Kişisel Verilerin Korunması

Aklınız Yolda Kalmasın

AMAÇ

İşbu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde yasal yükümlülüğümüz gereğince yapılmakta olup; Oto Transfercim ile paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde silinmesi ile Kanun kapsamındaki haklarınızı içermektedir.

Oto Transfercim müşterilerinin, ziyaretçilerinin, çalışanlarının ve sair üçüncü kişilerinin bilgilerinin gizli tutulmasına özen gösterir. Bu kapsamda Oto Transfercim’nin Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Saklanması Politikası kapsamındaki amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Şirketin işlemekte olduğu verilere ve saklamakta olduğu kişisel veri envanterine yönelik gizlilik ve güvenlik ilkelerini belirlemek,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, yasa ve düzenlemelere kişisel verilerin korunması açısından uyum sağlamak,
 • Tüm kurum çalışanlarında kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığı sağlamak,
 • Şirket faaliyetlerini ilgilendiren iç ve dış paydaşlara yönelik kişisel verilerin korunması prensiplerini belirlemektir.

KAPSAM

Elektronik ve/veya fiziksel ortamda temin edilen ve saklanan Oto Transfercim veri envanterinin kapsamı aşağıda belirtilen şekilde özetlenebilir.

 • Mevcut şirket çalışanlarına ve eski çalışanlara ait kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler,
 • İş ve staj başvurusunda bulunan ve/veya işe alınan ve staja kabul edilen kişilere ait kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler,
 • Tedarikçilere, müşterilere ve ziyaretçilere ait kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler.

İŞ VEYA STAJ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Oto Transfercim’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması, yürütülmesi ve planlanması ile icrasına destek olunması amaçları doğrultusunda iş veya staj başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri işlenmektedir.

Oto Transfercim’in İnsan Kaynakları başvuru sayfası üzerinden gerçekleştirilen iş ve staj başvuruları için alınan kayıtlar; iş başvurusunda bulunan ancak görüşmeye çağrılmayan kişiler ile staj başvurusunda bulunan ancak staja kabul edilmeyen kişilere ait veriler 3 yıl süre ile elektronik ortamda saklanır ve 3 yıl süre sonunda başvuru sırasında alınan veriler silinir.

İş başvurusunda bulunan ve görüşmeye çağrılan; staj başvurusunda bulunan ve staja kabul edilen; işe alınan kişilere ait kişisel veriler dış ağ elektronik ortamında 3 yıl süre ile saklanır, 3 yılın sonunda silinir. Ancak, Oto Transfercim’in faaliyet konuları değerlendirildiğinde, tabi olduğu mevzuat gereğince, iş ve staj başvurularına ilişkin bilgi, belge, evrak ve dokümantasyonu basılı ve iç ağ elektronik ortamda gizliliği korunarak ve güvenli bir şekilde saklamak kaydıyla kendi kurumsal arşivinde tutma hakkını saklı tutar.

İş veya staj başvurusunda bulunan adayların işe alım veya staja kabul sürecinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri, Oto Transfercim tarafından; aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir:

 • İş veya staj başvurusunda bulunan adayların niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek;
 • Gerektiği takdirde, adayların ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak;
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek;
 • İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak;
 • Oto Transfercim'in uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

İş ve/veya staj başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir:

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu;
 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri;
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında;
 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Oto Transfercim tarafından yapılan araştırmalar;
 • Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Oto Transfercim Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir:

 • Kanun’dan ve sair yasal mevzuatta öngörülen sebeplerle kişisel veriler işlenmektedir.
 • Verdiğimiz / vereceğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde ifa edebilmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, tedarik süreçlerimize yön verebilmek, ticari faaliyet konularımızı gerçekleştirilmek, adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, mevcut ve potansiyel insan kaynağı ve müşteri portföyümüzü analiz etmek, geliştirmek amaçlarıyla Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi amaçlanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
 • Kişinin açık rızasına dayalı beyan ve formları
 • Yetkili kanallar aracılığıyla tarafımıza iletilen her türlü başvurular
 • Eğitim ve etkinliklerde toplanan formlar
 • Faaliyetimizi gerçekleştirmek üzere yapılan fuarlarda edinilen veriler
 • İnternet sitesi ziyaretlerinde sistemimizin sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookieler) vb. aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.Çerezler, web sitesi ziyaretini daha kişisel hâle getirmek, ilgili gezinti ayarlarını göstermek, ziyaretçilerin tercihlerini hatırlamak, tüm kullanıcı deneyimini geliştirmek, bir kişinin internet sitesini hangi amaçlarla, kaç kez ziyaret ettiği ve site üzerinde ne kadar vakit harcadığı hakkında istatistik bilgileri elde etmek ve kullanıcı sayfalarından reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır. İnternet sitemizi kullanarak kullanılan çerezleri onaylamış olursunuz. Şirket, söz konusu çerezler aracılığıyla verilerinizi işleyebilir ve elde edilen bilgileri analiz etme amacıyla bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarabilir.

Çerezler tarafından verileriniz toplanmadan internet sitemizi görüntülemek istiyorsanız seçiminizi cihazınızın / tarayıcınızın ayarlarından her zaman değiştirebilirsiniz.

VERİ AKTARIMI

Oto Transfercim bünyesinde veri aktarımı yapılabilecek olan kişiler ile veri aktarım amacı ve tanımı aşağıda belirtilmiştir:

Veri Aktarım Amacı ve Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi -yetkili veya çalışanları- değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİ HAKLARI

Herkes, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmakla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Söz konusu şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bilgilerinize sunarız.
OTO TRANSFERCİM

×

WhatsApp Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz. Konumunuzu Gönderin En Yakın Servis Aracımız Size Yardım Etsin.

Whatsapp Yardım